Consiliul Institutelor Naționale de Cercetare – Dezvoltare din România ”CINCDR” este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, autonomă, neguvernamentală, independentă, apolitică, non-profit, cu buget propriu de venituri și cheltuieli având toate drepturile şi obligațiile prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile si fundațiile și OG nr. 57/2002, privind cercetarea științifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare.

 

Consiliul Institutelor Naționale de Cercetare – Dezvoltare din România ”CINCDR” are ca scop:

 • propunerea și implementarea de strategii și politici de stimulare și susținere la nivel național a activității de cercetare, dezvoltare și inovare în interesul Institutelor Naționale de Cercetare Dezvoltare, inclusiv prin propuneri de inițiative legislative;
 • propunerea de reglementări pentru crearea în economie a unui mediu favorabil activității de cercetare, dezvoltare și inovare;
 • protecția și îmbogățirea patrimoniului științific național.

CINCDR promovează interesele institutelor naționale de cercetare și dezvoltare din România, la cel mai înalt nivel, în raport cu autoritățile statului, fiind principalul organism de promovare a intereselor institutelor naționale de cercetare și dezvoltare, inclusiv în procesul de elaborare a propunerilor legislative care vizează cercetarea, dezvoltarea și inovarea.

Membrii CINCDR conlucrează pentru a-și îndeplini responsabilitățile asumate în limitele mandatului de Director General de INCD în domeniile de cercetare, dezvoltare și inovare, promovarea statutului de cercetător, transferul tehnologic, schimbul de cunoștințe, cooperarea națională și internațională etc.

CINCDR promovează pe plan național și internațional activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare și rezultatele acesteia, obținute de Institutele Naționale de Cercetare Dezvoltare.

CINCDR se poate afilia la organizații naționale și internaționale cu domeniu de activitate similar.

 

 

Atribuții și Responsabilități ale ”CINCDR”

 • Promovează și susține interesele Institutelor Naționale de Cercetare Dezvoltare în procesul de adoptare a deciziilor publice, politice și strategice pentru stimularea, susținerea, dezvoltarea și monitorizarea activității de cercetare, dezvoltare și inovare.
 • Promovează și susține cooperarea între instituțiile naționale de cercetare, dezvoltare și inovare la nivel național și internațional în cadrul programelor naționale și internaționale de cercetare dezvoltare și inovare;
 • Informează și promovează institutele de cercetare, dezvoltare și inovare membre în CINCDR, cu privire la strategiile de cercetare, dezvoltare și inovare;
 • Sprijină acțiunile suport și de parteneriat strategic ale Institutelor Naționale de Cercetare Dezvoltare cu agențiile de dezvoltare regionala din România, camerele de comerț și industrie ale României, etc.
 • Oferă asistență, consultanță și sprijin Institutelor Naționale de Cercetare Dezvoltare membre în activitatea desfășurată de acestea;
 • Formulează poziții și declarații referitoare la activitățile, politicile și strategiile de cercetare, dezvoltare și inovare adoptate în Adunarea Generală a membrilor;
 • Participă, prin reprezentanții săi, cu propuneri la elaborarea și actualizarea Strategiei Naționale a României pe termen scurt, mediu și lung în domeniul cercetării, coroborată cu strategiile de cercetare, dezvoltare și inovare ale Uniunii Europene și / sau ale unor organisme internaționale la care România este afiliată;
 • Menține și încurajează dezvoltarea relațiilor naționale și internaționale în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării;
 • Organizează dezbateri naționale și manifestări științifice;
 • Propune seturile de criterii pentru evaluarea INCD-urilor.